หน้าหลัก การแสดงนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ลำดับ
ชื่อนวัตกรรม
ชื่อนักศึกษา
ระดับชั้น
ชื่อรายวิชา
1
นายปวริศร์ ไชยศรี
ปวช.2/2
โปรแกรมฐานข้อมูล
2
การเขียนโปรแกรมระบบลงทะเบียนเรียน
นางสาวขวัญฤทัย วังเวง
ปวส.2/2
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3
การเขียนเว็บไซต์ด้วย CSS
นางสาวสุนิสา บัวแตก
ปวส.1/2
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
4
การสร้างโปรแกรมคิดเกรดนักศึกษา
นายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
ปวช.1/2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
5
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Illustrator
นางสาวกัญญารัตน์ ทองดี
ปวช.3/1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6
6
การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
นายกิตติพัฒน์ แก้วน้ำ
ปวส.พ.2/2
หลักการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
7
นางสาวพิภาทร หน่อคำ
ปวส.1/2
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
8
นางสาววราพร ศรีวิสุทธิ์
ปวช.1/2
หลักการเขียนโปรแกรม
9
นางสาววีรนุช  ชมภูศิลป์ 
ปวส.2/2
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamwaver
นางสาวธีรชล  ปันตื้อ
ปวช.3/1
การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamwaver
11
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
นางสาวขวัญฤทัย วังเวง
ปวส.2/2
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
12
My Homepage
นางสาวภูษณิศา สิงควณี
ปวช.2/2
การสร้างเว็บเพจ
13
นางสาวพิมพิมล คุณนา
ปวช.2/2
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
14
นางสาวรุจิรัตน์ ไชยคำวงค์
ปวส.พ.1/2
การสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS
15
นางสาวศิรัญญา นาธรรมเจริญ
ปวส.พ.1/2
การสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS